Krav til søknaden

En søknad om investering eller støtte må inneholde:

Presentasjon

av søker / selskapsinformasjon

Forretningside

Kort beskrivelse av prosjektet og dets sluttprodukt

Egenvurdering

av markedsbehovet

Beskrivelse

av forretningspotensialet

Konkurrenter
Nettverk

Samarbeidspartnere

Økonomiske budsjett

med nøkkeltall og finansieringsplan

Milepælsplan

med delmål – minimum 3

Særlige krav til søknad om investeringer

En investeringsbeslutning blir underlagt en forretningsmessig vurdering, og det vil særlig bli lagt vekt på følgende:

Selskapsinformasjon
Forretningsidè
Forretningsplan
Sammensetning av ledelse/ styre
Forretningspotensiale
Økonomiske budsjett

inkludert likviditetsbudsjett